La Generalitat licita les obres de millora del nus de la Vinyota per 2 milions d’euros

La Generalitat de Catalunya, a través d’Insfraestructures.cat, ha tret a licitació les obres de millora del nus de la Vinyota i les seves connexions amb Mollet, Martorelles i la C-17.  Les obres de millora d’aquest important nus viari, llargament reclamat pels ajuntaments de Mollet i Martorelles i pels usuaris de vehicles que passen per la zona, van sortir a licitació el passat 29 de juliol i tenen un pressupost de 2.105.703,95 € IVA inclòs. Es preveu que es conegui l’empresa adjudicatària de les obres el pròxim mes de setembre i que aquestes tinguin un termini d’execució d’onze mesos.

Les actuacions de millora del nus de la Vinyota persegueixen a assolir una millora del trànsit global en aquest sector. Les actuacions que es contemplen són les següents:

· Ampliació de l’amplada de la calçada anular de la rotonda pel costat interior

El diàmetre exterior de la rotonda és de 51 m i l’amplada de la calçada anular és de és de 8 m. Per millorar la fluïdesa i optimitzar l’aprofitament del costat esquerre de la calçada anular, es considera l’eixamplament de la calçada anular de 8 m a 10 m, reduint el diàmetre de l’illot central.

· Ampliació del carril de sortida de la C-17 a la calçada sentit Barcelona

La millora que es proposa consisteix en retranquejar l’inici de la falca del carril de sortida fins el pas sota el vial d’accés del polígon industrial Can Magarola, incrementar en 50 m la longitud del carril de desacceleració i retranquejar en 40 m l’entroncament amb el ramal procedent de la sortida de l’autopista AP-7. Aquesta actuació permet millorar la fluïdesa de la sortida i perllongar la longitud de trenat entre els carrils procedents de la C-17 i de l’AP-7 que es dirigeixen a la rotonda de la Vinyota. La longitud de l’actuació és de 264 m.

· Carril directe direcció c/ Can Flequer

Per reduir el nombre de vehicles que necessita accedir a l’interior de la rotonda de la Vinyota, es defineix un ramal directe que podrà utilitzar el trànsit procedent de l’AP-7 que es dirigeix directament al c/ de Can Flequer. Aquest carril és addicional a la plataforma existent de dos carrils procedents de la C-17 i de l’AP-7 els quals sí que conflueixen a la rotonda. La longitud de l’actuació és de 209 m. Aquesta actuació afecta el camí de vianants que uneix el carrer de Can Flequer amb la passarelꞏla sobre la C-17, qual connecta el parc de Ca l’Estrada amb el barri de la Casilla. Aquest camí, situat en el perímetre del parc, s’haurà de reposar en el tram afectat.

· Conversió del trànsit de la C-17 de Can Flequer de 1+1 a 2+1

Aquesta mesura es pot realitzar convertint l’espai actualment destinat a l’estacionament en bateria en carril de trànsit. Aquest carril recolliria el trànsit procedent del carril directe anterior. La secció actual del c/ de Can Flequer entre la rotonda de la Vinyota i la rotonda amb la rambla de Pompeu Fabra està formada per dos carrils de 3,0 m cadascun i 4,3 m d’amplada per a l’aparcament en bateria, essent l’amplada total entre vorades de 10,35 m. Amb la modificació que es proposa, s’implantarien 3 carrils de 3,45 m cadascun. La longitud de l’actuació és de 143 m.

· Ampliació a dos carrils del moviment d’entrada a la rotonda des del c/ Can Flequer

L’actuació es realitza en els 25 m més propers a la rotonda, sense afectar a l’accés al centre comercial, a les zones d’aparcament reservat ni a les instalꞏlacions de recollida de residus existents. Aquesta actuació té per objectiu millorar la fluïdesa en l’accés a la rotonda.

· Ampliació del carril de sortida sentit Barcelona

Aquesta actuació consisteix en acostar l’inici del ramal d’entrada a l’AP-7 sentit Barcelona cap a la rotonda de la Vinyota, amb l’objectiu de facilitar l’agilitat en el moviment de sortida de la rotonda. La longitud de l’actuació és de 89 m.

· Carril directe per al moviment Martorelles – C-17 (sentit Barcelona)

Aquest nou carril té origen en el vial Mollet – Martorelles, tot just superar el pas sobre la C-17 en sentit Mollet, i es dirigeix de manera segregada a la rotonda de la Vinyota cap al ramal tipus llaç existent que es dirigeix a la C-17 sentit Barcelona. Degut a què tots els moviments en sentit C-17 (Barcelona) es poden realitzar a través del ramal de tipus directe existent a l’altre costat del vial Mollet – Martorelles, s’anulꞏla el moviment de sortida de la rotonda sentit C.-17 (Barcelona) a través del ramal tipus bucle i aquest queda a ser d’ús exclusiu per al moviment procedent de Martorelles. Aquesta actuació permet reduir les dues d’entrada a la rotonda pel trànsit procedent de Martorelles. La longitud del carril proposat és de 148 m.

· Nova rotonda a l’entrada del polígon industrial de Martorelles

Aquesta rotonda que té per objectiu pacificar el trànsit a l’entrada del polígon industrial de Martorelles amb una solució que no malmeti el nivell de servei del vial i ordenar la mobilitat interna actual de la vialitat del polígon. La solució proposada obeeix a les recomanacions de l’estudi de mobilitat i consisteix en la definició d’una rotonda de diàmetre 20 m i amplada de calçada anular de 8 m, amb entrades de dos carrils en tots els accessos a la mateixa i l’execució d’un carril directe pel moviment procedent de Mollet que es dirigeix al c/ Verneda (costat sud). La solució definida en el projecte de traçat preveu que el c/ Verneda esdevingui a unidireccional en el costat Sant Fost i que es mantingui a bidireccional en el costat Montornès.

PROBLEMES ACTUALS

L’actuació vol solucionar diferents problemes que els estudis de mobilitat han detectat i que pateixen els conductors diàriament.

· A la rotonda de la Vinyota conflueix trànsit d’entrada i sortida del nucli urbà amb diversos moviments de trànsit de pas, dels que sobresurt el moviment que, procedent de l’autopista AP-7, es dirigeix al polígon industrial de Martorelles, bona part del qual és pesant. El segon moviment més significatiu és el procedent de Martorelles que es dirigeix a la C-17 sentit Barcelona. La resta de moviments de pas són menys significatius.

· El trànsit pesant que es dirigeix a Martorelles recorre tres quartes parts de la rotonda, ocupant la totalitat de la calçada anular i dificultant l’accés de vehicles lleugers a aquesta. Provoca saturacions especialment a l’hora punta del matí.

· A les hores punta de la tarda predomina el trànsit d’entrada a Mollet, que també produeix saturacions, particularment en el carrer de Can Flequer, format per una secció 1+1 més aparcament en bateria, fins arribar a la següent rotonda urbana situada a 200 m de la rotonda de la Vinyota.

· El desenvolupament urbanístic a l’entorn de la rotonda de la Vinyota ha comportat una nova mobilitat d’accés a centres comercials els darrers anys, amb increments de trànsit especialment de cap de setmana.