Per l’eliminació del fibrociment a Mollet

Antonio López

Les canonades de fibrociment a base de fibres d’amiant i ciment es van generalitzar en les xarxes d’aigua a Catalunya, Espanya i Europa des dels anys quaranta. És l’expressió de l’auge econòmic de la indústria cimentera i del sector de la construcció. La Directiva Europea1999/77 de 26 de juliol de 1999 ja limitava l’ús i comercialització de substàncies com l’amiant i per extensió el fibrociment de les canonades de fibrociment. 

L’Ordre de 7 de desembre de 2001, Espanya va transposar la Directiva Comunitària 1999/77/CE, per la qual es prohibeix l’ús i comercialització de tota mena d’amiant i dels productes que ho continguin.  Des de 2003 estan totalment prohibides tant en usos com en comercialització per laDirectiva europea 2003/18/CE i es marca la seva substitució per altres materials donada la seva potencial perillositat en el temps. Davant aquestes constatacions els països desenvolupats van anar prohibint gradualment l’ús de l’Amiant i els seus derivats.En l’estat Espanyol es prohibeix totalment la utilització de l’amiant l’any 2001 (Ordre Ministerial de 7 de desembre de 2001) avançant-se així al termini màxim de 2005 previst per la UE.

A causa de l’estès del seu ús, s’aprova finalment l’any 2006 el Reial decret 396/2006, de 31 de març en el qual s’estableixen estrictes mesures de seguretat aplicables als treballs amb el risc d’exposició a l’amiant. El fibrociment o “amiant-ciment” és un material artificial obtingut per la mescla íntima i homogènia d’aigua, ciment i fibres d’amiant, en les quals aquestes representen entre el 10 i el 25% de la mescla. C-AIGUA MICROCIMENT. JACR 

14 de març de l’any 2013 el Parlament Europeu va aprovar una resolució clara on fa referència a la presència d’amiant en les xarxes d’aigua i més detalladament en “l’aiguaPotable que es distribueix a través de conductes d’amiant-ciment”. En el seu apartat 37 es posa l’accent principalment en les malalties cancerígenes relacionades amb la inhalació d’amiant (càncer de pulmó i mesotelioma pleural), la ingestió d’aigua procedent de canonades de fibrociment i contaminades amb aquestes fibres, que són reconegudes com a risc per a la salut i poden trigar diversos  decennis en alguns casos més de quaranta anys a manifestar-se”.

Els símptomes de malaltia per exposició a l’amiant van ser durant molts anys difícils de detectar, ja que solen aparèixer entre 10 i 40 anys després de l’exposició al material com Càncer de gola, de ronyó, esòfag i de vesícula biliar.Malgrat la prohibició total, a les nostres ciutats i pobles de  Catalunya i el conjunt de l’estat queden milions de tones d’amiant que poden suposar un potencial risc per a la salut de les persones   

L’exposició es produeix en ingerir aliments o líquids contaminats amb asbest, com amb l’aigua que flueix per canonades de fibrociment Per part seva, l’Enquesta Nacional de 2012 de Subministrament d’Aigua Potable i Sanejament a Espanya, realitzada per l’Associació Espanyola de Proveïments d’Aigua i Sanejaments (AEAS), i l’Associació Espanyola d’Empreses Gestores dels Serveis d’Aigua a Poblacions (AGA), estima la longitud de les xarxes de proveïment en 150.000 km i en 95.000 km les xarxes de sanejament o clavegueram.

Tots dos informes coincideixen que, quant a la propietat o titularitat de la gestió de les xarxes de proveïment d’aigua: el 60% seria gestionada totalment o parcialment per administracions públiques. La comissió de medi ambient del congrés dels diputats va aprovar el juliol passat 2017 una resolució que insta el govern comunitats autònomes i ajuntaments a eliminar els més de 40.000 KM de fibrociment en un temps inferior a cinc anys.

Crec que al ple municipal de Mollet del Vallès hauria d’adoptar els següents acords:

1r- Establir un pla a curt/mitjà termini per a erradicar aquest material nociu. D’equipaments públics i privats  (col·legis, hospitals, canonades i tots els elements que estiguin afectats per aquesta substància.

2n- Eliminar aquest risc greu per a la salut pública. Un problema que no sols aconsegueix als usuaris i consumidors d’aigua potable sinó també als mateixos treballadors/as que han de manipular i reparar aquest tipus d’instal·lacions.

3r- Dur a terme una auditoria sobre la quantitat i situació de les conduccions d’aigua potable i altres materials de fibrociment existents en les xarxes d’aigua potable  i edificis públics i privats  de la nostra ciutat. 

4t- Elaborar  un Pla pluriennal econòmic i tècnic per a la total  Eliminació de les Conduccions d’Aigua Potable i altres materials  de fibrociment públics i privats  a Mollet del Vallès   en el qual haurien de col·laborar en el seu finançament la Diputació de Barcelona  la Generalitat de Catalunya i l’ajuntament de Mollet.

Antonio Lòpez 

Portaveu de la plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès /Marea Blanca CAT.