Fundació Sanitària Mollet: recursos disponibles per a inversions públiques

La Fundació Sanitària Mollet ha experimentat un increment considerable en els seus recursos financers en l’últim balanç de situació, corresponents a l’any 2022. Aquesta situació s’ha donat a conèixer amb l’augment de l’efectiu i el romanent, que han superat les expectatives i generen una reflexió sobre la possibilitat de realitzar inversions públiques. No obstant això, aquesta situació contrasta amb la posada en marxa d’obres d’una universitat d’infermeria privada sorgint el dubte sobre la transparència en l’ús de fons públics en aquest projecte. Aquest article analitza aquests dos elements clau per a comprendre la situació financera actual de la fundació i planteja qüestions rellevants sobre el seu futur.

Els recursos financers

El balanç de situació del 2022 de la Fundació Sanitària Mollet revela un creixement substancial en l’efectiu, passant de 27 a 38 milions d’euros en relació a l’exercici anterior. Aquest augment supera considerablement l’import de les deutes a curt termini, deixant entreveure una quantitat excessiva de diners disponibles en caixa. Aquesta situació és un indicatiu positiu per a la fundació, ja que disposar d’una reserva financera significativa li atorga estabilitat i solidesa.

D’altra banda, el romanent, que representa l’excedent d’exercicis anteriors, també mostra un increment considerable de 13 a 21 milions d’euros. Aquest fet posa de manifest l’existència d’uns recursos propis notables, que van en augment any rere any. La combinació d’aquests dos elements ens fa pensar que la Fundació Sanitària Mollet té en el moment actual suficients recursos per a realitzar inversions públiques que puguin beneficiar la comunitat i millorar l’atenció sanitària.

Previsió d’inversions públiques

Atès el notable creixement dels recursos financers de la fundació, és pertinent conèixer la previsió d’inversions públiques que té programades. L’aplicació adequada d’aquests recursos pot ser clau per a impulsar noves infraestructures, millores tecnològiques i serveis sanitaris de qualitat per a la ciutadania.

La infrautilització dels recursos disponibles, com s’ha suggerit, podria tenir un impacte negatiu en la comunitat, ja que no es podrien aprofitar les oportunitats per a millorar l’atenció i el benestar de la població. Per tant, és crucial que la fundació estudiï detingudament la possibilitat de dur a terme inversions responsables i planificades, en consonància amb les necessitats de la comunitat i en col·laboració amb els agents implicats.

Projecte de la universitat d’infermeria privada ..

Malgrat l’augment dels recursos financers, es planteja un aspecte controvertit en relació amb el projecte de la universitat d’infermeria privada. Tot i que és positiu que la fundació hagi assumit la construcció d’aquest centre, pero finançament amb diners públics, és necessari vetllar per la transparència i l’accessibilitat en l’oferta acadèmica.

Es desitja que el preu de la matrícula i el curs universitari sigui públic i assequible per a tothom, de manera que no es generi un enriquiment econòmic excessiu per part de la fundació. Aquesta pràctica asseguraria que l’educació superior en infermeria estigui a l’abast de tothom i contribuiria a la formació de professionals qualificats per al sector de la salut.

En conclusió, l’anàlisi del balanç de situació de la Fundació Sanitària Mollet ens mostra una situació financera positiva, amb un increment significatiu dels recursos disponibles i del romanent. Aquesta situació posa de manifest l’oportunitat de realitzar inversions públiques que contribueixin al desenvolupament i millora de l’atenció sanitària als usuaris i usuarias de la sanitat publica.. com l’ampliacio i recuperacio del antic assir per salut mental o a urgencies i noves tecnologies ..
Plan de choc llistes d’espera etc.

Tanmateix, la gestió del projecte de la universitat d’infermeria privada requereix una supervisió rigorosa per a garantir la transparència i l’equitat en l’oferta acadèmica. És essencial assegurar que els recursos públics es destinin adequadament per a l’interès general i el benestar de la societat. Amb una gestió responsable i una visió clara de les necessitats comunitàries, la Fundació Sanitària Mollet pot aprofundir el seu paper en el desenvolupament social i sanitari de la comarca mentres sigui la gestora d’aquets serveis publics.

Des de la Plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès considerem que les inversions públiques adequades i estratègiques representen una oportunitat per assegurar el creixement i l’excel·lència contínua dels serveis de salut públics, reforçant encara més el compromís amb la millora de la salut i el benestar de la ciutadania.
FORA LA PRIVADA DE LA PUBLICA

PLATAFORMA  EN DEFENSA DE LA SANITAT PUBLICA DEL BAIX VALLES