Cal minimitzar el soroll a la nostra ciutat per salut …

És crucial abordar el problema del soroll generat per les empreses de Mollet del Vallès que superen els límits permesos per la normativa municipal. La salut de les persones pot veure’s afectada negativament per l’exposició prolongada a nivells de soroll excessius.

Per abordar aquesta situació, es poden prendre diverses mesures, com ara:

Inspeccions periòdiques: Realitzar inspeccions regulars a les empreses per verificar el compliment dels límits de decibels establerts. Això ajudaria a identificar i corregir qualsevol excés de soroll.

Sensibilització i educació: Crear consciència entre les empreses i la ciutadania sobre la importància de mantenir els nivells de soroll dins dels límits legals. L’educació sobre els efectes del soroll a la salut pot ser útil per desenvolupar consciència tant entre la gent com en el món empresarial de la nostra comunitat per reduir aquesta situació.

Sancions i multes: Imposar sancions i multes a les empreses que no compleixin els estàndards de soroll. Això pot servir com un incentiu perquè les empreses prenguin mesures per reduir el soroll.

Col·laboració amb experts: Treballar amb experts en acústica i salut pública per avaluar l’impacte del soroll en la salut de les persones i desenvolupar estratègies efectives per mitigar-lo.

No oblidem que, segons l’article 3 del Reial Decret 1052/2022, de 27 de desembre, pel qual es regulen les zones de baixes emissions, en els objectius de les ZBE especifica que la seva implantació ha de contribuir al compliment dels següents objectius principals:

a) Millorar la qualitat de l’aire.

b) Mitigar el canvi climàtic.

A més, s’ha de vetllar perquè les mesures associades al compliment d’aquests objectius promoguin:

a) El compliment dels objectius de qualitat acústica.

b) L’impuls del canvi modal cap a modes de transport més sostenibles.

c) La promoció de l’eficiència energètica en l’ús dels mitjans de transport.

Les entitats locals han d’establir i recollir en el projecte de ZBE objectius quantificables per a cada un dels objectius principals i les mesures associades, com la contaminació acústica.

Per tant, en última instància, l’ajuntament de Mollet ha de garantir que les empreses compleixin les normatives de soroll, ja que això és fonamental per protegir la salut i el benestar de la comunitat.

Cal demanar pantalles als barris de l’estació de França i el barri de can pantiquet al paso de la C17..

Disposem d’informació que a Mollet l’empresa EUROMED SOBREPASSA ELS DECIBELS PERMESOS. Per això, demanem a l’equip de govern de l’ajuntament de Mollet del Vallès que realitzi inspeccions periòdiques a aquesta empresa i altres de la nostra ciutat.

Antonio Lòpez Rodríguez                                                                                             

Regidor a l’Ajuntament de Mollet del Vallès i Portaveu de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès