Mollet en Comú Podem demana al ple que s’implantin mesures contra la segregació escolar

El grup municipal de Mollet En Comú Podem presentarà dues mocions al Ple de Mollet del Vallès que tindrà lloc el proper dilluns 15 de juliol. Aquestes mocions tracten sobre dos pilars fonamentals: la sanitat i l’educació públiques, qüestions cabdals per a la formació política.

La primera moció aborda la problemàtica de la segregació escolar al municipi, una situació que porta anys afectant diverses escoles de la zona. La segregació escolar comporta que en determinats centres educatius es concentri alumnat amb desavantatges socioeconòmics o per raó d’origen. Aquest fenomen, a més de ser moralment reprovable, resulta molt perjudicial tant per a les persones com per a les comunitats que el pateixen. Estudis han demostrat que alts nivells de segregació escolar estan associats amb baixos resultats educatius, alts nivells d’abandonament escolar i manca de cohesió social.

La moció recorda el Pacte contra la Segregació Escolar del 2018, que insta els municipis a implementar mesures concretes per combatre aquesta problemàtica. No obstant això, molts municipis encara no han posat en pràctica les accions necessàries. Des de Mollet En Comú Podem, es destaca que la segregació escolar no és un fet inevitable, i que és necessària la implicació de tots els agents per combatre-la i reduir-la.

En aquest sentit, la moció proposa col·laborar amb les administracions competents per implementar sis mesures urgents que evitin l’augment de la segregació escolar i promoguin una escolarització equilibrada. Les mesures inclouen l’elaboració d’un Pacte Local Contra la Segregació Escolar, ajustar l’oferta de places a la demanda real, crear un sistema d’indicadors per monitorar les mesures contra la segregació, identificar oportunitats per fer ofertes singulars de places, activar estratègies d’informació a les portes obertes i revisar la zonificació per assegurar la diversitat en les escoles i instituts.

La segona moció presentada per Mollet En Comú Podem demana la fi de les retallades i la millora dels serveis sociosanitaris a Catalunya. La moció insta el Departament de Salut a impulsar un pla d’inversions per renovar i millorar els centres intermedis de la xarxa sanitària pública. Actualment, Catalunya compta amb una xarxa d’atenció intermèdia de 98 centres sociosanitaris, més de 8.000 llits, 150 dispositius ambulatoris i 100 equips domiciliaris, on treballen més de 10.000 professionals.

Segons denuncia Mollet En Comú Podem, els sistemes sanitaris han patit transformacions per adaptar-se als nous canvis demogràfics sense els recursos econòmics necessaris, i les retallades de Boi Ruiz i Artur Mas no han estat revertides. La portaveu del grup, Marina Escribano Maspons, subratlla la importància de subvertir els dèficits heretats de l’època convergent i consolidar un model de treball integral que s’adapti als canvis demogràfics, l’envelliment de la població i les creixents necessitats sanitàries, amb els recursos públics adients.

A més, Mollet En Comú Podem destaca problemes com la sobrecàrrega del personal laboral i l’absència de controls per part de l’administració, que vulneren els drets de les persones ateses. Per tot això, la moció proposa un pla d’inversions per renovar els centres sociosanitaris, explorar fórmules público-comunitàries per desprivatitzar els serveis, millorar les condicions laborals del personal sanitari i establir mecanismes de supervisió i avaluació contínua dels centres de la xarxa.