La Fundació Sanitària Mollet (FSM) llança el nou Servei de Salut Espiritual

L’FSM posa en marxa un nou Servei de Salut Espiritual per a tots els seus centres que pretén tractar el patiment emocional i espiritual provocat per una malaltia, dol o soledat de les persones ateses i les seves famílies a través d’un model innovador de treball en xarxa. Es tracta d’un servei que va dirigit especialment a persones ateses de risc tals com pacients greus, crítics, fràgils, amb una malaltia crònica o en situació de cures pal·liatives, entre d’altres, així com als seus familiars, professionals i a la comunitat en general.

El Servei de Salut Espiritual implementa, informa la FSM, un nou model on la institució té com a objectiu promoure la Salut Espiritual en tots els àmbits d’atenció a la persona, a través d’una cartera de serveis estructurada i de treball en xarxa amb tots els professionals de l’FSM.

S’elabora un nou model de diagnòstic de salut espiritual a través de la anamnesis i escales d’avaluació del benestar o pau espiritual que els professionals apliquen a les persones de risc per tal de detectar una situació de patiment espiritual i/o emocional. Aquest diagnòstic permet identificar la necessitat d’atenció directa en diferent graus de complexitat i activar una consulta específica amb els professionals que formen part de la xarxa de Salut Espiritual. L’atenció es realitza de manera coordinada amb els professionals assistencials referents de la persona atesa amb qui es treballen objectius terapèutics que s’incorporen a la història clínica i un pla d’actuació conjunt.

Per tal de dur-ho a terme, actualment s’estan revisant els protocols d’atenció i incorporant la cura de la Salut Espiritual en tots els serveis i processos dels diferents centres de l’FSM, s’està formant als professionals en competències bàsiques d’atenció a la salut espiritual per aportar calma, serenitat i calidesa a les persones ateses i persones residents  a la vegada que s’adeqüen espais físics que permetin promoure la salut espiritual en els diferents centres com la nova sala d’informació d’Urgències.

L’evolució cap a un model estratègic de Salut Espiritual

En els seus inicis en el centres de salut, s’entenia atenció espiritual com a atenció religiosa. El 2017 a l’FSM es va instaurar un programa d’Atenció Espiritual laic que donava atenció al patiment i que estava basat en la mirada multidimensional de la persona.

Al llarg de quasi 5 anys, el programa va realitzar més de 2.100 intervencions amb persones ateses causades principalment per una situació de cures pal·liatives (36%), una malaltia crònica (22%) i la recepció d’una mala notícia (15%). El 84% dels professionals van valorar la seva satisfacció amb el programa amb una puntuació de 4 i 5 sobre 5 però un 46% també va demanar “poder col·laborar de manera preventiva en casos de risc”. Al llarg d’aquests anys han estat atesos també més de 200 professionals.

“Aquests resultats han fet palesa la necessitat de disposar d’un Servei de Salut Espiritual estratègic i transversal per donar una resposta proactiva i estructurada a les situacions de patiment que poden ocasionar-se en situació de risc”, comentes des de la FSM.