Sanitat poc finançada i molt privatitzada a Catalunya i a Espanya

Sobre la privatització de la inversió sanitària a l’Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha publicat dades sobre la inversió sanitària a l’Estat espanyol, que resumim a continuació:

En primer lloc, el Ministeri parla de despesa sanitària, quan nosaltres considerem que és millor utilitzar el terme inversió, donant a entendre que la dedicació de fons a la sanitat no és a fons perdut (despesa), sinó que representa una inversió social en mantenir un bon estat de salut de la població (inversió).

La inversió total en salut a l’Estat espanyol representa el 10,7%, lleugerament per sota de la mitjana de l’OCDE, que arriba al 10,9%. Però cal remarcar que aquesta inversió TOTAL inclou tant la PÚBLICA com la PRIVADA, i el que és realment rellevant políticament és la distinció entre ambdues fonts de finançament.

El finançament privat espanyol representa el 3,1% del PIB, només per darrere de Portugal i Suïssa. Però si afegim els fons destinats a concerts amb la sanitat privada, la despesa PRIVADA total a Espanya arriba al 3,8% del PIB, molt per sobre de la mitjana dels països del nostre entorn.

Evidentment, el pes més gran de les aportacions privades va en detriment de la inversió pública, que a l’Estat espanyol acaba allunyant-se de manera més significativa de la mitjana dels països del nostre entorn. És a dir, tenim un dels sistemes sanitaris més PRIVATITZATS del món desenvolupat (pel que fa al finançament).

El percentatge d’hospitals privats arriba al 55,4% del total. D’aquests, el 40% són totalment finançats amb fons privats, el 49% reben fons públics i l’11% restant pertanyen a la Xarxa d’Utilització Pública de Catalunya.

Finalment, la sanitat privada realitza el 30% de l’activitat sanitària.

Fora la Privada de la Pública

Comunistes de Catalunya