Aprovada l’Ordenança d’Animals de Companyia a Mollet que preveu sancions de fins a 3000 Euros per conductes incíviques

Aquest dilluns, durant la sessió del ple municipal de Mollet del Vallès, s’ha aprovat l’esperada modificació Ordenança d’Animals de Companyia, que entra en vigor amb immediates repercussions per als propietaris d’animals, incloent sancions econòmiques de fins a 900 euros per incompliments. L’aprovació ha estat molt ben rebuda pels grups municipals excepte el PP i VOX que van votar en contra, i també per plataformes com MolletOpina que havien fet campanya per permetre que els animals poguessin entrar en espais com el cementiri. Ara els animals podran entrar en aquest i altres recintes públics que fins ara tenien prohibits.

La nova ordenança reforça les obligacions dels propietaris, buscant garantir la tinença responsable i la convivència harmoniosa amb els veïns. Algunes de les principals obligacions inclouen evitar danys als espais públics, recollir immediatament les deposicions dels animals, netejar amb aigua els orins i mantenir-los en òptimes condicions higienicosanitàries.

Les sancions per incomplir la Ordenança Municipal de Tinença Responsable i de Protecció d’Animals de Companyia es classifiquen en tres categories: lleus, greus i molt greus. Aquestes poden resultar en multes i, en casos més greus, la sanció accessòria de comís de l’animal, tot seguint el procediment sancionador establert.

Les infraccions lleus es sancionaran amb una multa de 50,00 a 150,00 euros mentre que les infraccions molt greus poden ser sancionades amb multes que oscil·len entre 1500,00 i 3000,00 euros. En situacions on les infraccions puguin constituir delicte o falta, es comunicarà a l’autoritat judicial competent. Les sancions més greus es reservaran per accions com avocar a la via pública verí, o qualsevol substància tòxica i/o nociva o material susceptible de provocar lesions als animals de companyia, siguin substàncies en estat sòlid, com pols, líquid o gasós.

No portar un recipient amb aigua per diluir els orins i/o no dur bosses per recollir les deposicions de l’animal de companyia mentre aquest romangui a la via pública, no netejar amb aigua les miccions de l’animal, o no recollir immediatament els excrements dels animals domèstics a les vies i als espais públics ni dipositar-los de forma higiènicament acceptable als contenidors o paperera, o no procedir a la neteja dels elements afectats es considera una falta greu i comporta sancions entre els 80 i els 300 euros.

A més a més, la nova ordenança introdueix requisits més estrictes pel que fa a la identificació dels animals de companyia. Els animals de companyia han de ser identificats individualment per un veterinari o veterinària habilitada, mitjançant un sistema i procediment que es desenvoluparà per reglament, adaptat a cada espècie. La identificació inicial només es pot dur a terme per persones criadores registrades, entitats de protecció animal o administracions públiques autoritzades, amb possibilitat de transmissió posterior segons la Llei 7/2023. És obligatori identificar amb microxip els gossos, gats, fures i aus, amb aquestes últimes sent identificades mitjançant anellat des del seu naixement.